Akadálymentesítő eszközök

Skip to main content
2024. június 17.

Állás pályázat-Gellénházi Óvoda-Bölcsőde főigazgató (intézményvezető)


ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

GELLÉNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében 

Gellénházi Óvoda-Bölcsőde főigazgató 

(intézményvezető) 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Gellénházi Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátása. A többcélú intézmény (óvodai nevelés, bölcsődei ellátás) szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményben a szakmai, szervező, irányító és ellenőrző feladatok ellátása a jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy, köznevelés 

FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői 

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Gellénháza 

A vezetői megbízás határozott időre, 2024, július 1-től 2029. augusztus 15-ig szól. Bölcsőde által ellátott feladatra létesíthető intézmény magasabb vezetői megbízásához szükséges feltételeket a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet és a 257/2000,(XIl,26.) Kormány rendelet tartalmazza. 

Az illetmény megállapítására a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, továbbá e törvény végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII,30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Feltételek, Előnyök 

Pályázati feltételek:

                           Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

-Büntetlen előélet 

-Cselekvőképesség

 • Magyar állampolgárság

-Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása 

Elvárt végzettség/képesítés

-Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5 

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Farkas Imre Józsefné polgármester nyújt a 06209401595-ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Gellénháza Község Önkormányzata címére (8981 Gellénháza, Kossuth u.2.) történő megküldéssel vagy személyesen Farkas Imre Józsefné polgármester részére.
 • -Pályázó pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • -Pályázó pályázatában nyilatkozik arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

 A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • teljesítése részletes szakmai önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.24. 00:00 

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülésén (legkésőbb 3 munkanapon belül) bírálja el.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.27. 00:00 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: önkormányzat honlapja: www.gellenhaza.hu, közös hivatal honlapja: www.gellenhazikozoshivatal.hu, önkormányzat hirdetőtáblája Állás tervezett betöltésénekidőpontja: 2024.07.01.